Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

CHỌI TRÂU

Đồ Sơn có hội chọi trâu
Người từ nơi đẩu nơi đâu đổ về
Biển như một mảnh ao quê
Tiếng cười tiếng nói tiếng xe khê nồng
Đầy đường lục lục, hồng hồng
Hung hăng với bước trâu lồng chọi nhau

Nào thù nào oán gì đâu
Kéo cày là phận, dãi dầu là thân
Chia nhau vạt cỏ xanh ngần
Sớm cười toét miệng, trưa nằm cọ lưng
Kiếp trâu sỏ mũi buộc thừng
Thương nhau cùng cảnh quây quần bên nhau !

Vì đâu chẳng hiểu vì đâu ?
Người ta bắt phải đối đầu tử sinh
Chiêng khuơ, trống thúc thình thình
Nào roi, nào gậy thất kinh vía hồn
Bạn bè sừng gẫy máu tuôn
Bên thua bên thắng cũng buồn ngang nhau
Chỉ người đắc chí sở cầu
Vui như gái goá đã lâu lấy chồng.

Thế rồi cuộc chọi vừa xong
Trâu thua trâu thắng đều cùng “ hy sinh “ !
Người ta tiệc rượu linh đình
Thịt xương ấm bụng, lửa tình rân rân…

Đồ Sơn trâu chọi bao lần
Có ai trắc ẩn nỗi gần niềm xa …?22-9-2005